Projektové riadenie

 • Ideálna vízia pre Vás

  Vaša firma vykonáva projekty ako integrálnu súčasť svojho biznisu a projektový manažment napomáha Vašej firme byť lídrom na trhu a získať konkurenčnú výhodu v dynamickom prostredí.

 • Úspešnosť projektov

  Za úspešný projekt sa považuje ten, ktorý splní hlavné merateľné ciele v dohodnutom časovom rámci a rozpočte vrátane nákladov na vlastných zamestnancov. Štatistický prehľad úspešnosti projektov (kde sa nachádza Vaša firma?):
  Sporadické úspechy projektov – firmy s nerozvinutým projektovým manažmentom (PM)
  40% až 50% – firmy s rozvinutým PM (sem sa zaraďujú úspešnejšie firmy na Slovensku)
  70 až 80% – firmy s najlepšie rozvinutým PM na svete (viaceré z týchto celosvetových firiem poznáte)

 • Zefektívnenie projektového manažmentu

  Efektivita projektového manažmentu je tvorená nasledovnými 5 piliermi:
  1. Zosúladenie projektov so stratégiou firmy – výber správnych projektov pre podporu strategických cieľov
  2. Zrelosť praktík PM, čiže správne projekty robiť správne – kvalitne vykonať najmä plánovaciu fázu, ktorá najviac rozhoduje o úspechu projektu
  3. Zrelosť firmy – podpora PM od top manažérov po zamestnancov a ich edukácia
  4. Sponzorstvo – dobrý sponzor je vlastník a hlavný beneficient projektu, ktorý zabezpečí zdroje
  5. Rozvoj zručností projektových manažérov – líderské a komunikačné zručnosti, techniky projektového riadenia (vrátane používaného software)

 • Odporúčanie

  Ak nám prejavíte dôveru, zhodnotíme úroveň projektového manažmentu vo Vašej firme, navrhneme konkrétne opatrenia a časový harmonogram a zrealizujeme ich. Služby je možné rozšíriť o oblasti ako je edukácia manažérov, vytvorenie metodiky a nástrojov PM či posúdenie vhodného PM softwaru pre členov tímov, až po efektívne informovanie manažérov o stave projektu a záležitostiach na rozhodnutie.