Ponuka služieb

PROCESNÁ EFEKTIVITA

Projektové riadenie
Procesná optimalizácia
Organizačná štruktúra
Motivovaní zamestnanci

Strategický management

Strategické umiestnenie
Konkurenčné výhody
Pridaná hodnota
Inovatívne technológie

FINANČNÁ OPTIMALIZÁCIA

Finančná efektivita
Účtovníctvo a dane
Komplexné informácie
Podnikové kombinácie

Mimoriadna ponuka:

Prenájom manažéra

Ponuka prenájmu skúseného manažéra na dobu určitú. Ako zástup počas neprítomnosti trvalého zamestnanca, alebo na pokrytie špecifických úloh, pre ktoré Vaša firma nemá aktuálne kapacity.

Prehľad hlavných služieb

Strategické umiestnenie

Unikátnosť, kvalita, rozsah služieb verzus cena. Value chain, mapa aktivít...

Konkurenčné výhody

Dlhodobo udržateľný komplexný systém konkurenčných výhod, ktorý je ťažké skopírovať...

Pridaná hodnota

Kvantifikácia pridanej hodnoty a podiel na nej u zákazníka, dodávateľa a vás. Náklady za jednotlivé parametre produktu...

Inovatívne technológie

Inovatívne spôsoby predaja, parametre produktov, prístupu k zákazníkom, značka, dodávateľsko-odberateľský reťazec...

Projektové riadenie

Zosúladiť portfólio projektov so strategickými cieľmi. Zvýšiť mieru úspešných projektov...

Procesná optimalizácia

Nastavenie priority procesu (hospodárnosť, efektivita, účelnosť), zmapovanie a optimalizácia...

Organizačná štruktúra

Vhodná organizačná štruktúra (skupiny) firiem, zodpovednosti, vlastníctvo procesu/produktu, motivácia zamestnancov...

Finančná efektivita

Kľúčové finančné ukazovatele, účtovné a daňové optimalizácie, udržateľný rast firmy, výhodné podnikové kombinácie...

Komplexné informácie

Prepojenie finančných a nefinančných informácií, efektívmny reporting pre manažment...