Organizačná integrácia

 • Účel integrácie

  Integrácia (efektívne prepojenie) organizačnej štruktúry, zodpovedností, informácií, manažérskeho rozhodovania a zmýšľania zamestnancov smerom k spoločným hodnotám a cieľom.

 • Organizačná štruktúra

  Organizačná štruktúra a manažérska hierarchia predstavujú cesty, po ktorých prúdia informácie a rozhodovanie. Aktuálne výzvy trhu, rast firmy, krízové obdobie a ďalšie faktory môžu vyžadovať prehodnotenie štruktúry a posúdenie, či podporiť stabilitu kľúčových procesov, pružnosť pri zavádzaní zmien, decentralizáciu rozhodovania, podporiť spoluprácu medzi útvarmi a pod.

 • Firemná kultúra a motivácia

  Na Slovensku zrejme väčšina zamestnancov nerobí to, čo chce, ale chodí do práce kvôli výplate a tých osem hodín tam nejako vydrží podľa toho, aký je v práci šéf, kultúra a atmosféra. Ziskovosť mnohých firiem tak plynie len zo získaných zákaziek či technológie. Firma síce ušetrí na lacných zamestnancoch, ale na druhej strane dostane od nich len nevyhnutné minimum.

  Ak chcete dostať od zamestnancov viac, musíte vytvoriť motivujúce prostredie. Správne nasmerované investície do nefinančných benefitov a zlepšovania firemnej kultúry prinášajú prekvapivé zisky pre firmu. Motivovaní zamestnanci radi dajú zo seba viac, než sa od nich čaká. Všetky úspešné nadnárodné korporácie poznajú toto tajomstvo a motivácia zamestnancov je v ich základných hodnotách. Viac hláv = viac nápadov a zlepšení.

 • Zodpovednosti a vlastníctvo

  Obchodník, robotník či účtovníčka majú presne definovanú zodpovednosť za splnenie svojich úloh, ale kto má zodpovednosť za veľké procesy od začiatku do konca? Ak chcete zvýšiť ziskovosť, bude potrebné motivačne určiť zodpovednosti a najmä vlastníctvo procesov.

 • Integrácia novej spoločnosti

  Integrovanie novej spoločnosti do skupiny zahŕňa technické aspekty (reportovacie línie, synergické efekty, reporting, procesy...) a kultúrne aspekty (ako sa dotknú zmeny konkrétnych ľudí, súperenie verzus spolupráca, zmena pracovných postupov, návykov a hodnôt...).

  Úspešne integrovať novú spoločnosť je viac umenie ako presný postup a vyžaduje si vhodné komunikačné zručnosti, motivováciu, flexibilitu, pokoru a trpezlivosť na oboch stranách. Integrácia zahraničných spoločností je omnoho náročnejšia najmä kvôli kultúrnym a hodnotovým rozdielom. Radi Vám budeme asistovať v tomto procese tak, aby ste získali to najlepšie z kombinácie oboch svetov – Vašej aj novej spoločnosti a vytvorili niečo výnimočné.

Amazon je jedna z najväčších firiem najmä preto, že všetko v nej je zamerané na zákazníka, od ktorého sa odvíja každý produkt, proces, technológia, spôsob predaja, firemné hodnoty či infraštruktúra. Ak to dokáže skupina firiem so 650 tisíc zamestnancami a obrovským portfóliom produktov a služieb, Vy máte rovnakú šancu uspieť.

 • Odporúčanie

  Po dohode s Vami identifikujeme oblasti na zlepšenie a pripravíme ponuku na mieru. Je pravdepodobné, že v uvedených oblastiach u Vás už prebiehajú zlepšovacie projekty, alebo plánujete zaviesť určité zmeny. V akejkoľvek fáze sa nachádzate, vieme Vám poskytnúť služby od analýzy nedostatkov súčasného stavu, cez dizajnovanie riešení, dohľad a implementáciu zmien.