Finančné riadenie

 • Naše služby

  Meníme čísla na informácie pre rozhodovanie a chránime Vaše peniaze.

 • Účtovné informácie pre manažment

  Máme bohaté skúsenosti s účtovníctvom a auditom od malých firiem po veľké korporácie v rôznych odvetviach. Nájdeme vhodné prepojenia účtovných a iných onfirmácií, aby mali pridanú hodnotu pre manažment a procesy spoločnosti. Účtovníctvo tak nebude len zachytávať históriu, ale bude optimalizovať Vaše rozhodovanie o budúcich transkaciách.

 • Účtovné a daňové optimalizácie

  1. Dokážeme efektívne skontrolovať vedenie účtovníctva a daní (v praxi sme identifikovali veľké chyby, ktoré prehliadli aj lokálni audítori) a navrhnúť opatrenia na zníženie rizík.
  2. Nastavíme spôsob účtovania a navrhneme parametre do zmlúv tak, aby sa dosiahli zámery majiteľov a manažmentu.
  3. Poskytneme poradenstvo aj pre komplexné transakcie, ktoré zvažujete uskutočniť.

 • Podnikové kombinácie

  Podnikové kombinácie predstavujú kúpu podniku alebo jeho časti, rozdelenie, zlúčenie a podobne. Tieto transakcie poskytujú obrovský potenciál pre zámery majiteľov, ale sú veľmi rizikové z pohľadu ocenenia položiek, dane z príjmov, DPH, regulácie v danom odvetví, právnych aspektov, kontinuity vzťahov s dodávateľmi a odberateľmi, procesných krokov a v neposlednom rade nárokov na financovanie. Vieme Vám poskytnúť komplexné služby od výberu vhodnej transakcie, návrhu usporiadania skupiny firiem až po asistenciu s jednotlivými krokmi.

Energetika je odvetvie, kde sú ceny vo veľkej miere regulované a vychádzajú z ocenenia majetku a nákladov v účtovníctve. Máme skúsenosti s riadením veľmi rozsiahlych presunov majetku, zmlúv, zamestnancov a činností. Pri týchto transakciách bolo potrebné posúdiť aspekty ako sú budúca nákladová štruktúra, spôsob ocenenia majetku, výška ročných odpisov, návrh novej skupiny firiem, aké služby si budú navzájom poskytovať, povolenia na výkon regulovanej činnosti, požiadavky na financovanie DPH a dane z príjmov v časových úsekoch, budúca hodnota firiem pre majiteľov…

 • Reporting, konsolidácia a IFRS

  Okrem poradenstva podľa slovenských účtovných postupov máme expertízu aj s IFRS. Ak máte ťažkosti alebo neefektívny postup pri úprave účtovných údajov podľa požiadaviek materskej spoločnosti, vypĺňaní reportingu, konsolidáciou za skupinu firiem, vieme posúdiť stav týchto procedúr a navrhnúť opatrenia či implementovať konkrétne úkony.

 • Finančné ukazovatele

  Pomôžeme Vám s nastavením kľúčových finančných ukazovateľov od firemnej úrovne (hodnota pre majiteľov) po procesnú a produktovú úroveň.

 • Due Diligence

  Chystáte sa kúpiť nejakú firmu alebo podnik? Takáto transakcia nesie so sebou mnohé riziká. Vieme Vám asistovať pri posúdení účtovných a daňových položiek, ako sú porovnanie účtovného a reálneho ocenenia majetku, nezaúčtované záväzky, daňové riziká, finančné ukazovatele, návratnosť investície.

 • Odporúčanie

  Peniaze a finančné ukazovatele sú najlepším meradlom pre hodnotenie úspechu firmy. Zároveň sú tým, prečo Vaša firma podniká. Radi Vám poskytneme konzultačné a implementačné služby na mieru, aby ste získali väčšiu dôveru v čísla a tieto čísla boli zároveň lepšie.