Implementácia riešení

 • Efektívny spôsob poskytovania služieb

  Sme presvedčení, že len prax dokáže vyhodnotiť, či bolo poskytnuté poradesntvo skutočne kvalitné. Preto sa naše konzultačné služby skladajú z 3 pilierov:

  → Dizajn riešení: Kvalitné poznanie firmy, jej problémov a potrieb. Návrhy sú najprv odsúhlasené s manažmentom a kľúčovými zamestnancami, než sa zapracujú do finálnych výstupov.

  → Implementácia riešení: Firmy sa stretávajú s ťažkosťami efektívne implementovať odporúčania, pretože nemajú dostatočnú manažérsku a odbornú kapacitu. V tejto fáze je výhodné mať nezávislého externého poradcu, ktorý na pravidelnej báze implementuje riešenia spolu so zodpovednými manažérmi.

  → Rast zamestnancov: Nechceme Vám len dodať riešenie, chceme Vás naučiť, ako ho dosiahnete sami. Koučing a sprevádzanie zamestnancov počas dizajnovania a implementovania riešení je síce časovo náročný proces, ale má najvyššiu pridanú hodnotu. Zo zamestnancov sa stávajú odvážni lídri, ktorých už netreba viesť za ruku.

  Predite myšou na ikonku a zobrazí sa popis:

Výsledky

Nasledujúce kroky od prvotnej myšlienky (v hlave) po zakorenenie v praxi (v srdci) povedú k rastu firmy, posunu na vyššiu úroveň, na ktorej sa dá ďalej budovať.

Návrhy

Brainstorming, prvé návrhy a idey. Viac hláv = viac nápadov, ktoré sa ďalej usmernia.

Stretnutia

Početné stretnutia s manažérmi a špecialistami pre dostatočné poznanie procesov a detailov. Výstupom zo stretnutí bude zdokumentovanie dôležitých faktov.

Odsúhlasenie

Odsúhlasenie návrhov a výstupov so zodpovednými manažérmi a špecialistami.

Metodika

Vytvorenie analýz, odporúčaní, konkrétnych riešení, interných noriem, procesných diagramov a iných výstupov.

Vzdelávanie

Vzdelávanie zamestnancov efektívnym pomerom školenia 10%, sprevádzanie 20%, skúsenosť 70%. Od vytvorenia vzdelávacích programov, cez koučing až po asistenciu pri pracovnej činnosti.

Líderstvo

Posilňovanie zamestnancov vytváraním pracovných skúseností, priestoru pre iniciatívu, podporu rastu talentov →posun v štýle práce, zmena zmýšľania a hodnôt.

 • Portfólio manažér

  Portfólio manažér je pravou rukou majiteľov, generálneho riaditeľa a top manažmentu pri dizajnovaní a implementovaní riešení. Jeho úlohou je pravideľne monitorovať vývoj projektov a iniciatív, reportovať dôležité informácie, navrhovať a zavádzať korekčné mechanizmy. Keďže objem jeho práce sa v priebehu času mení, pre firmy je určite výhodné najať externého konzultanta, ktorého zaplatia len za strávený čas v tejto roli.